A.B. Simpson Collection: Simpson, A.B. - The Lord for the Body: 0000 This is The First Record's Title

Online Resource Library

Return to PrayerRequest.com | Commentary Index | Bible Index | Search | Prayer Request | Download

A.B. Simpson Collection: Simpson, A.B. - The Lord for the Body: 0000 This is The First Record's TitleTOPIC: Simpson, A.B. - The Lord for the Body (Other Topics in this Collection)
SUBJECT: 0000 This is The First Record's Title

Other Subjects in this Topic:

Rth_2:1 ולנעמ ימיד עלאישׁ האי שׁגבו רחי לממשׁפח תאלימל ךושׁמ ובעז׃

Rth_2:2 ותאמ ררו תהמואבי האל־נעמ יאלכה־נ אהשׂד הואלקט הבשׁבלי םאח ראשׁ ראמצא־ח ןבעיני וותאמ רל הלכ יבתי׃

Rth_2:3 ותל ךותבו אותלק טבשׂד האחר יהקצרי םויק רמקר החלק תהשׂד הלבע זאשׁ רממשׁפח תאלימלך׃

Rth_2:4 והנה־בע זב אמבי תלח םויאמ רלקוצרי םיהו העמכ םויאמר ול ויברכ ךיהוה׃

Rth_2:5 ויאמ רבע זלנער והנצ בעל־הקוצרי םלמ יהנער ההזאת׃

Rth_2:6 ויע ןהנע רהנצ בעל־הקוצרי םויאמ רנער המואבי ההי אהשׁב העם־נעמ ימשׂד המואב׃

Rth_2:7 ותאמ ראלקטה־נ אואספת יבעמרי םאחר יהקוצרי םותבו אותעמו דמא זהבק רועד־עת הז השׁבת ההבי תמעט׃

Rth_2:8 ויאמ רבע זאל־רו תהלו אשׁמע תבת יאל־תלכ יללק טבשׂד האח רוג םל אתעבור ימז הוכ התדבקי ןעם־נערתי׃

Rth_2:9 עיני ךבשׂד האשׁר־יקצרו ןוהלכ תאחריה ןהלו אצוית יאת־הנערי םלבלת ינגע ךוצמ תוהלכ תאל־הכלי םושׁתי תמאשׁ רישׁאבו ןהנערים׃

Rth_2:10 ותפ לעל־פני הותשׁתח וארצ הותאמ ראלי ומדו עמצאת יח ןבעיני ךלהכירנ יואנכ ינכריה׃

Rth_2:11 ויע ןבע זויאמ רל ההג דהג דל יכ לאשׁר־עשׂי תאת־חמות ךאחר ימו תאישׁ ךותעזב יאבי ךואמ ךואר ץמולדת ךותלכ יאל־ע םאשׁ רלא־ידע תתמו לשׁלשׁום׃

Rth_2:12 ישׁל םיהו הפעל ךותה ימשׂכרת ךשׁלמ המע םיהו האלה יישׂרא לאשׁר־בא תלחסו תתחת־כנפיו׃

Rth_2:13 ותאמ ראמצא־ח ןבעיני ךאדנ יכ ינחמתנ יוכ ידבר תעל־ל בשׁפחת ךואנכ יל אאהי הכאח תשׁפחתיך׃

Rth_2:14 ויאמ רל הבע זלע תהאכ לגשׁ יהל םואכל תמן־הלח םוטבל תפת ךבחמ ץותשׁ במצ דהקוצרי םויצבט־ל הקל יותאכ לותשׂב עותתר׃

Rth_2:15 ותק םללק טויצ ובע זאת־נערי ולאמ רג םבי ןהעמרי םתלק טול אתכלימוה׃

Rth_2:16 וג םשׁל־תשׁל ול המן־הצבתי םועזבת םולקט הול אתגערו־בה׃

Rth_2:17 ותלק טבשׂד העד־הער בותחב טא תאשׁר־לקט הויה יכאיפ השׂערים׃

Rth_2:18 ותשׂ אותבו אהעי רותר אחמות הא תאשׁר־לקט הותוצ אותתן־ל הא תאשׁר־הותר המשׂבעה׃

Rth_2:19 ותאמ רל החמות האיפ הלקט תהיו םואנ העשׂי תיה ימכיר ךברו ךותג דלחמות הא תאשׁר־עשׂת העמ וותאמ רשׁ םהאי שׁאשׁ רעשׂית יעמ והיו םבעז׃

Rth_2:20 ותאמ רנעמ ילכלת הברו ךהו אליהו האשׁ רלא־עז בחסד ואת־החיי םואת־המתי םותאמ רל הנעמ יקרו בלנ והאי שׁמגאלנ והוא׃

Rth_2:21 ותאמ ררו תהמואבי הג םכי־אמ ראל יעם־הנערי םאשׁר־ל יתדבקי ןע דאם־כל וא תכל־הקצי ראשׁר־לי׃

Rth_2:22 ותאמ רנעמ יאל־רו תכלת הטו בבת יכ יתצא יעם־נערותי וול איפגעו־ב ךבשׂד האחר׃

Ruth 2:23 ????? ?????? ??? ???? ??????? ???????????? ????? ????? ????? ?????????